Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 26/28 

10. Financiën en verzekeringen

Schoolkosten
Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Scholen moeten de volgende leermiddelen kosteloos aan leerlingen verstrekken: leerboeken (incl. verzendkosten), werkboeken (eenmalig), project- en tabellenboeken, examentrainingen en bundels, eigen lesmateriaal en bijbehorende cd´s en dvd´s en licentiekosten van digitaal lesmateriaal.

Wel kan de school voor allerlei zaken die daar niet onder vallen een Vrijwillige Ouder
Bijdrage (VOB) vragen. Het gaat hierbij om zaken als: aanvullende leermiddelen, sportkleding, festiviteiten, excursies en introductiekampen/ werkweken.

Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)
Om ervoor te zorgen dat de schoolkosten zo transparant mogelijk zijn voor ouders, wordt ieder schooljaar een VOB samengesteld per leerjaar/opleiding. We proberen deze bijdrage tot een zo laag mogelijk bedrag te beperken. De verantwoordelijkheid voor de hoogte en samenstelling van de VOB wordt met de oudergeleding van de MR besproken. De VOB valt onder de verantwoordelijkheid van de oudervereniging en bestaat uit twee onderdelen:

1. VOB basisbedrag
Dit is het bedrag dat door de oudervereniging aan de school ter beschikking wordt gesteld voor het realiseren van extra activiteiten en leermiddelen, die niet door de overheid worden gefinancierd. De school dient hiervoor jaarlijks een begroting in bij de oudervereniging.
2. VOB Hyperionfonds
Dit is een financiële buffer die door de oudervereniging kan worden aangewend voor onvoorziene en bijzondere uitgaven. Het fonds kan in voorkomende gevallen ook ondersteuning bieden aan individuele leerlingen.

Overeenkomst
U ontvangt van de school een overeenkomst met een specificatie van de kosten en de inning. Mocht het betalen van deze kosten voor u een belemmering vormen, dan kunt u een beroep doen op de reductie/kwijtscheldingsregeling. Daarvoor kunt u bij de schoolleiding terecht. Ouders uit Amsterdam kunnen ook een beroep doen op de speciale scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam (zie hiervoor de paragraaf later in dit hoofdsstuk).

Betaling
Bij de start van het nieuwe schooljaar worden alle ouders geïnformeerd over de wijze van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017

 klas 1klas 2klas 3klas 4klas 5klas 6
Excursies€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00€ 95,00
AAanvullende leermiddelen€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00
TOTAAL:€ 125,00€ 125,00€ 125,00€ 125,00€ 125,00€ 125,00

Geen onderdeel meer van de VOB

 klas 1klas 2klas 3klas 4klas 5klas 6
Reizen€ 65,00€ 125,00€ 175,00€ 275,00€ 650,00€ 100,00

Hyperion Fonds: zelf te betalen bedrag

Schoolboeken
Schoolboeken worden door de overheid vergoed. De ouders/verzorgers moeten zelf via de bestellijst van Van Dijk Educatie de schoolboeken bestellen. Deze boeken worden thuis of op school bezorgd. U ontvangt hierover bericht. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat de boeken op tijd worden besteld. Naast schoolboeken wordt op het Hyperion Lyceum ook een deel van het lesmateriaal digitaal aangeboden.

Leerlingen moeten natuurlijk zorgvuldig met de schoolboeken omgaan. U bent daarvoor aansprakelijk. Bij het niet inleveren van boek(en) of erge beschadiging van boek(en) wordt daarom een rekening naar de ouders gestuurd.

Tegemoetkoming in de studiekosten

Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen van 18 jaar of ouder moeten zelf een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Op deze tegemoetkoming bestaat recht vanaf het eerste kwartaal na de 18e verjaardag. De tegemoetkoming moet bij voorkeur 3 maanden voor de 18e verjaardag worden aangevraagd en uiterlijk voordat het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt voorbij is. Een schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Meer informatie op www.duo.nl, kies voor scholier.

Scholierenvergoeding Amsterdamse ouders
De scholierenvergoeding is een bedrag van maximaal € 499,- (schooljaar 2015/2016) voor schoolgaande kinderen op het voortgezet onderwijs (en mbo-bol-onderwijs) van Amsterdamse ouders met een laag inkomen. Met het geld kunt u de kosten voor school, sportactiviteiten en culturele activiteiten van uw kind betalen. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl, kies Werk, kies bij Werk & Inkomen voor Pak je Kans, kies voor Scholierenvergoeding (voor kinderen jonger dan 18 jaar). U moet zowel een aanvraag indienen (met formulier aanvraag scholierenvergoeding of digitaal) als de werkelijk gemaakte kosten declareren (via het formulier declaratie scholierenvergoeding of digitaal). Bij de aanvraag kunt u tevens een reiskostenvergoeding aanvragen als uw kind meer dan 3 zones van huis naar school moet reizen met het openbaar vervoer (vergoeding € 250,- schooljaar 2015/2016).

Woont u niet in Amsterdam, informeer dan bij uw gemeente of er vergoedingen worden geboden voor scholieren van ouders met een laag inkomen.

Verzekering
Voor alle leerlingen is een collectieve verzekering afgesloten voor ongevallen op school, voor ongevallen van huis naar school (en omgekeerd) en voor ongevallen tijdens georganiseerde excursies of bijeenkomsten. Dergelijke ongevallen moeten binnen 24 uur door de ouders aan de schooladministratie worden gemeld.
Eventuele uitkeringen voor medische hulp en tandheelkundige behandeling vinden alleen plaats als aanvulling op een reeds bestaande wettelijke ziektekostenverzekering die voor de leerling moet zijn afgesloten. De verzekering van de school komt daar niet voor in de plaats.
Verder is gedekt een uitkering bij blijvende invaliditeit en/of overlijden ten gevolge van een ongeval als boven omschreven. Deze uitkeringen gebeuren ongeacht een bestaande verzekering. Bovendien zijn de leerlingen verzekerd tegen schade die zij (per ongeluk) aan derden mochten toebrengen gedurende de schooltijd en dus gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van de school. Uitkeringen van schade zullen plaatsvinden voor zover geen eigen verzekering bestaat. De verzekering betreft overkomen lichamelijk letsel; materiele schade ten gevolge van een ongeval is verzekerd. Schade aan fietsen en brommers is uitgesloten.

Herstel van schade die door uw kind aan eigendommen van onze school of van medeleerlingen wordt toegebracht, wordt bij u in rekening gebracht. Wij raden u daarom aan voor uw kind een zogeheten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. Bij gezinspolissen zijn de kinderen vaak meeverzekerd. Wij adviseren u de polis hierop te controleren.

Het VOvA is niet aansprakelijk voor eventuele omissies in de door hen afgesloten verzekeringen. Eventuele uitkeringen geschieden conform polisvoorwaarden die op aanvraag aan u worden toegezonden.