Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 24/28 

8. Vertegenwoordiging en inspraak en Ouderbetrokkenheid

Meepraten en meebeslissen over de school en onderwijszaken is belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. Daarom hebben wij op onze school een deelraad, een leerlingenraad en een klankbordgroep van ouders.
Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij op het Hyperion Lyceum belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. In april 2016 is voor het VOvA een nieuwe medezeggenschapsstatuut vastgelegd, dat ingaat op 1 augustus 2016. Nieuw daarin is een op te richten deelraad per schoollocatie. In deze deelraad zullen personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school, komen in de deelraad aan bod. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de schooldirecteur.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar (2016-2017) zullen er verkiezingen voor ouders en leerlingen plaatsvinden. Daarna zal de deelraad verder vorm gaan krijgen. Meer informatie is te vinden op onze website.

Naast de medezeggenschap hebben wij op school ook nog een leerlingenraad en een klankbordgroep van ouders.

Leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. Daarom is het belangrijk dat alle leerjaren in zo’n leerlingenraad vertegenwoordigd zijn. Een leerlingenraad heeft verschillende taken:

  • Meedenken en meepraten over zaken die de belangen van de leerlingen betreffen. Zo speelt de leerlingenraad een rol bij de totstandkoming van het leerlingenstatuut.
  • Organiseren van activiteiten voor en door leerlingen, zoals schoolfeesten en bijeenkomsten.
  • Meedenken over het beleid van de school. De leerlingenraad is vertegenwoordigd in de deelraad.

Op onze website leest u welke enthousiaste leerlingen op dit moment zitting hebben in de leerlingenraad.

Klankbordgroep van de ouders
Het Hyperion Lyceum heeft een Klankbordgroep van ouders (KBG) om het contact tussen de ouders, de school, en de deelraad te bevorderen. De KBG geeft adviezen aan de school, de deelraad en/of aan de oudergeleding in de deelraad over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan, organiseert activiteiten en wil bijdragen aan een sociaal netwerk rondom leerlingen door de inzet van klassenouders en met de hulp van de kennis en expertise van ouders. Per klas is er een klassenouder: verbinding tussen ouders en KBG en aanspreekpunt voor de klassenmentor.

Op het KBG-blog http://kbghyperion.wordpress.com wordt verslag gedaan van de vergaderingen, de werkgroepen en andere activiteiten. Ouders hebben onderling ook contact via bijvoorbeeld de Facebook-groep Hyperion Parentibuzz.
De KBG is bereikbaar per e-mail: kbghyperion@gmail.com.
NB: de KBG is er niet voor om zaken die een kind persoonlijk aangaan te bespreken – hiervoor is de mentor het eerste aanspreekpunt.